Όροι Συμμετοχής

Σε περίπτωση ενήλικων δροµέων: ∆ηλώνω ότι λαµβάνω µέρος στον αγώνα µε απόλυτη προσωπική µου ευθύνη, έχοντας κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κάθε καρδιολογικό ή άλλο έλεγχο. Είµαι υπεύθυνος/η για τη δική µου ασφάλεια και παραιτούµαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή ήθελε προκληθεί εξαιτίας της συµµετοχής µου σε αυτόν, κατά την µετάβασή µου σε αυτόν ή κατά την αποχώρησή µου από αυτόν.

Επίσης είµαι ενηµερωµένος/η ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των προσωπικών µου αντικειµένων.

Γνωρίζοντας τις κυρώσεις του Ν.1599/1986 δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που συµπλήρωσα πιο πάνω είναι απολύτως ακριβή και αληθή όπως και όλα τα αναφερόµενα παραπάνω. Συναινώ δε στην ελεύθερη χρήση εικόνων µου καθώς και του ονόµατός µου από τον διοργανωτή, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης από τους χορηγούς της διοργάνωσης αλλά και τους διοργανωτές, για προωθητικούς σκοπούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο αυτοί επιλέξουν. Τέλος, δεσµεύοµαι ότι σε καµία περίπτωση δεν θα δώσω τον αριθµό συµµετοχής µου σε άλλο άτοµο προκειµένου να συµµετάσχει στον αγώνα αντί εµού και δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των δεδομένων της προκήρυξης του αγώνα. Σε περίπτωση ανήλικων δροµέων ο δηλωθείς «Υπεύθυνος οικογενειακής ή ομαδικής εγγραφής» ασκεί τη γονική µέριµνα αυτών. Με τη συγκατάθεση του, ο «Υπεύθυνος Οικογενειακής εγγραφής» συναινεί στη συµµετοχή των ανήλικων στον αγώνα και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της παραπάνω δήλωσης, ενώ εφόσον πρόκειται για «Υπεύθυνο ομαδικής εγγραφής» ανήλικων δρομέων δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει τις Υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων τους στο Κέντρο Εγγραφών κατά την παράδοση του εξοπλισμού.
  ∆ιάβασα και συµφωνώ µε τις παραπάνω δηλώσεις